Landsbyen Kasted

Kasted by optræder første gang i de skriftlige kilder i 1220, men landsbyens historie går yderligere 7-900 år tilbage. Ved den gamle smedje (kampestenshuset) har man et smukt udsyn til Kasted Kirke. Området op til kirken var tidligere bymark, hvor man i fællesskab dyrkede hør – her af navnet Hørgaden. I dag er området beskyttet af en landskabsfredning (Exner-fredning)

Læs om fredning her!

Fredningskendelse Kasted Kirkes omgivelser

Bemærk når du kigger ned over siden, så er bunden af billeder er der et antal prikker der viser hvor mange billeder der er i hvert “billede” Der skal bladres når du er klar!

Ligesom nabobyerne havde Kasted en smedje. Den blev bygget i 1863 og afløste en ældre smedje, som 9 gårdmænd var fælles om. I 1927 blev smedjen solgt til smed Otto Rasmussen (billede 1), som drev den indtil sin død i 1974. Den sidste formand for smedje-lauget var gårdejer Søren Nielsen Vester Kærgård.

Kasted Kirke

Landsbyens gamle og fredede kirke ligger synlig fra alle veje til byen. Kirken er opført på en mindre banke omkring år 1180. Det romantiske kor og skib er efterfølgende forsynet med et gotisk tårn og våbenhus. For at tilgodese det lille intime kirkerums særlige karakter oplyses kirken udelukkende ved stearinlys.

Kirken danner rammen om kirkelige handlinger og en række   arrangementer, som fastlægges af menighedsrådet. Oplysninger om gudstjenester og arrangementer, kontaktpersoner og adresser findes på kirkens egen hjemmeside: http://kastedkirke.dk/

På kirkens hjemmeside kan du også se meget mere om kirkens historie.

 Op til 1955 var der skole i både Kasted, Geding og Tilst. Endvidere fungerede den gamle skole ved gadekæret i Tilst sorn forskole, indtil Tilst Skole blev Centralskole. Skolerne i Kasted og Geding blev nedlagt og solgt til private, mens forskolen i Tilst blev omdannet til kæmnerkontor.

Læs mere om skolen her

Kærbygård

Ejes i dag af familien Simonsen som driver jorden og har slagtesvin.

Den var oprindelig ejet af Alling Kloster, og kom efter reformationen under kronen. Den blev mageskiftet i 1579 da Frederik 2. samlede sine besiddelser. Gården blev herefter ejet af slægterner Brun, Skade og Bielke. Christian Bielke kom i besiddelse af Kærbygård i 1664 og sandsynligvis var det i hans tid – omkring 1680 – at hovedbygningen blev flyttet til sin nuværende placering. Otto Bielke, der var den næste ejer, fik Kærbygård ophøjet til stamhus i 1708, men det blev dog ophævet igen i 1750 og gården blev solgt.

Slægten Secher kom i besiddelse af Kærbygård via arv og omkring 1770 opførte A.J. Secher en ny hovedbygning med tre fløje i bindingsværk i en enkelt etage. Secher-slægten ejede Kærbygård til et stykke ind i 1800-tallet, hvorefter gården temmelig ofte er blevet handlet.

De nuværende bygninger i bindingsværk er opført omkring 1770, med kraftig ombygning i 1881, hvor facaden blev genopført i murværk. Avlsbygningerne nedbrændte i 1927, men blev genopført året efter.

Kærbygård Gods er på 188 hektar med Kærgård

Alle ejere kan ses her

Kasted Vandværk

Kasted ligger på en af de større grundvandsressourcer i Aarhus.

Indsatsplan Kasted er en handlingsplan for, hvorledes nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser i Indsatsområde Kasted sikres ved beskyttelse af grundvandsressourcen.

Grundlaget er en detaljeret kortlægning af grundvandsressourcen og dens naturlige beskyttelse samt opgørelser over nuværende og mulige forureningskilder.
Fra Indsatsplanen kan bl.a citeres : “I Kasted Indsatsområde vil Amt/kommune vurdere muligheden for og om jordkøb vil kunne være en attraktiv mulighed for vandværkerne til reduktions af nitratudvaskningen i grundvandsdannende oplande, hvor der stilles krav om reduktion ifht. den nuværende udvaskning. ” ( s. 26 )
Kilde: www.aaa.dk

Jordemodervejen
Jordemoderen boede tidligere i Kasted men dækkede både Geding og Tilst. Markvejen her kaldes for jordemodervejen, her cyklede jordemoderen, når hun skulle betjene nabolandsbyernes fødende kvinder. Indtil midten af 1960’erne var jordemodervejen stadig intakt, men i dag er den delvist pløjet op.

Naturengen bag Nymølle
Engen bag  Nymølle har aldrig været kunstgødet, og Egåen er på denne strækning kun delvist reguleret. Blomsterlivet på engen er derfor stadig meget varieret ligesom området huser mange dyr og fugle, f.eks. kan man stadig finde små bestande af de totalfredede majgøge-urter her.

Kasted Ås
Mod syd ses Kasted Ås. Åsen blev dannet ved sidste istids afslutning for ca. 10-14.000 år siden. Åsen ligger som en ca. 1 km langstrakt bakke midt i Egådalen. Åsens indhold af grus og sand har medført intensiv grusgravning. Udvindingen er ophørt, så nu ligger grusgravene som kultur-spor i åsens sider. 

De vandløbsnære marker
Markerne ned til Egåen var oprindeligt fugtige engarealer. I takt med samfundets krav til øget produktion er de blevet drænet og opdyrket. I løbet af års dyrkning vil jorden i ådalene ofte sætte sig (op til 2 meter), så arealerne atter bliver for fugtige til at kunne dyrkes. Det ses tydeligt flere steder langs Egåen – også her!